Energie en ecologie

HomeStandpunten – Energie en ecologie

Ideaal: Een zo groot mogelijke levenskwaliteit verzekeren door middel van voldoende duurzame energie met uiterste zorg voor milieu en klimaat.

Klimaat is zonder twijfel een van de grootste uitdagingen voor de wereld in de 21ste eeuw. Er is vandaag voldoende wetenschappelijke consensus dat de aarde opwarmt en dat de mens mee de oorzaak is van deze opwarming via de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van fossiele brandstoffen. Elk effectief klimaatbeleid moet daarom noodzakelijk focussen op de reductie van de CO2 emissies en andere broeikasgassen.

Via geloof in technologie en innovatie

Vlaanderen moet zijn internationale verplichtingen op het vlak van klimaat, zoals de akkoorden van Parijs, nakomen en tegelijkertijd ook een voortrekkersrol spelen om een ambitieus Europees klimaatbeleid te realiseren. Het argument dat Vlaanderen maar een kleine regio is en dat onze inspanningen geen verschil zouden maken is niet valabel. Wij doen dit als deel van de Europese Unie en binnen een breder internationaal kader. Wij willen dat Vlaanderen het voortouw neemt in deze uitdaging en zich expliciet als doel stelt om ten laatste tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Wij moeten hiervoor inzetten op duidelijke beleidsmaatregelen die de Vlamingen meesturen naar klimaatvriendelijke investeringen en een klimaatvriendelijk consumptiepatroon. Ook onze bedrijven moeten verder ondersteund worden om technologisch leiderschap te verwerven op vlak van klimaattechnologie, die dan ook geëxporteerd kan worden. Een complementair pro-actief natuurbeheer moet van Vlaanderen op langere termijn een gezondere groene regio maken met aandacht voor biodiversiteit en een geïntegreerd waterbeheer.

Via rationeel klimaatsbeleid

Op vlak van energiebeleid moet energiebesparing (bvb. de renovatie van woningen en gebouwen) een hoge prioriteit krijgen. Daarnaast moeten alle vormen van hernieuwbare energie actief ondersteund worden en efficiënt geïntegreerd in een lokale context met winstmaximalisatie voor alle betrokkenen.

Wij pleiten echter voor een rationeel klimaatbeleid los van dogma’s. Gezien de hoogdringendheid van de klimaatproblematiek, kan ook de huidige vorm van kernenergie nog een rol spelen als overgangstechnologie. In de toekomst kunnen ook nieuwe types kernenergie een rol spelen, indien de problemen van de huidige kernenergie worden aangepakt, zoals kernafval en risico op kernrampen.

Ook voor het klimaatbeleid zijn we van mening dat het subsidiariteitsbeginsel, net als het ter harte nemen van adviezen van klimaatexperts, cruciaal is om de Europese en internationale doelstellingen te behalen, zowel voor Vlaanderen, Wallonië als voor Brussel.

×